FAQ

FAQ


Wat moet er in een huurcontract staan?

Wie de huurder en verhuurder is.
De huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten).
De hoogte van de borg.
Het adres en een omschrijving van het gehuurde.
De datum van ingang van het huurcontract.
Het tijdstip en wijze van betaling.
De (eventuele) datum waarop jaarlijks de huur wordt verhoogd.
De afspraken over de onderhoudsverplichtingen.
De handtekening van de huurder en de verhuurder.

Lees meer

Wat is huurbescherming en krijg ik huurbescherming?

Huurbescherming beschermt huurders tegen het opzeggen van de huur door de eigenaar of verhuurder. Zowel bewoners van zelfstandige als van onzelfstandige woningen (zoals studentenkamers) hebben huurbescherming.

Wel huurbescherming
Wie een huis, appartement of kamer huurt, heeft huurbescherming. Dit geldt ook voor huurders met een geliberaliseerd huurcontract. Medehuurders, medebewoners en onderhuurders hebben ook huurbescherming. Ook wie een woonwagen of woonwagenstandplaats huurt heeft huurbescherming. Er gelden speciale regels voor hospitakamers, studenten en voor tijdelijke huur. De verhuurder kan dan soms makkelijker opzeggen.

Geen huurbescherming
Bewoners van woonboten, winkelwoningen, dienstwoningen, recreatiewoningen en kamers in verzorgingshuizen hebben geen huurbescherming.

Lees meer

Wie zorgt voor het onderhoud van mijn huurwoning of kamer?

Het onderhoud van uw huurwoning of kamer is verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud en u zorgt voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woonruimte. U zorgt ook voor reparaties van schade die u zelf heeft veroorzaakt.

Taken huurder en verhuurder
In het Besluit kleine herstellingen is vastgelegd wie welk onderhoud uitvoert. Reparaties die niet zijn opgenomen in het Besluit kleine herstellingen zijn voor rekening van de verhuurder.

Afwijken van het Besluit kleine herstellingen
In een huurcontract mogen geen afspraken staan die van het Besluit kleine herstellingen afwijken in het nadeel van de huurder.

Reparaties doorberekenen als servicekosten
Als de verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten van die kleine reparaties aan u doorberekenen als servicekosten. U moet dan wel met de verhuurder afgesproken hebben dat hij de kleine en dagelijkse reparaties verricht, in plaats van u zelf. Servicekosten zijn de kosten voor service en diensten die de verhuurder verleent naast het verhuren van de woning. Denk daarbij aan kosten voor energie en water, de vergoeding voor meubels en stoffering, kosten van portiekreiniging enzovoorts. De kosten voor deze dienstverlening mogen bovenop de kale huur komen.

Lees meer

Heb ik voor renovatie toestemming van mijn verhuurder nodig?

U mag niets verbouwen aan uw huurwoning of kamer zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. U mag ook niets veranderen aan de buitenkant van de woning zonder toestemming. Voor veranderingen die bij het einde van het huurcontract zonder al te veel kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, is geen toestemming nodig.

Lees meer

Is huurverhoging na renovatie toegestaan?

Na renovatie (woningverbetering) geldt meestal een nieuwe, hogere huurprijs. Uitgangspunt is dat u en de verhuurder vooraf afspreken wat er verbeterd wordt aan de woning en hoe hoog de nieuwe huurprijs daarna is. De VVM legt deze afspraak altijd schriftelijk vast om geschillen te voorkomen.

Nieuwe huurprijs
De nieuwe huurprijs mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs grens. De maximale huurprijs van een woning wordt berekend aan de hand van de puntentelling voor huurwoningen. Daarnaast moet de huurverhoging in een redelijke verhouding staan tot de kosten die de verhuurder maakt. De huur mag ook worden verhoogd als de verhuurder via dwang door de gemeente woning verbeteringen moet aanbrengen.

Verhoging woongenot
De verhuurder kan alleen huurverhoging vragen voor de verbeteringen die meer woongenot opleveren. Voor het vernieuwen van de centrale verwarming, lift en elektrische installatie mag de verhuurder alleen een verhoging voorstellen als de nieuwe voorzieningen meer comfort opleveren. Brengt u voor eigen rekening verbeteringen aan in de woning, dan kunnen deze niet tot een huurverhoging leiden.

Lees meer

Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst.

Lees meer

Kan ik als huisgenoot de huur overnemen na het overlijden van de huurder?

Bent u medehuurder, dan wordt u automatisch huurder na het overlijden van de andere huurder. Bent u geen medehuurder, maar huisgenoot of medebewoner, dan wordt u niet automatisch de nieuwe huurder.

Huisgenoot of medebewoner
Bent u huisgenoot of medebewoner, maar geen medehuurder, dan kunt u tot 6 maanden na het overlijden van de huurder de rechter vragen om u als huurder van de woonruimte aan te wijzen.

Lees meer

Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?

U hoeft veranderingen aan de woning waarvoor u toestemming had van de verhuurder niet ongedaan te maken, tenzij de rechter anders heeft bepaald. Wilt u zelf de veranderingen ongedaan maken, dan moet u de woning in dezelfde staat opleveren als toen u erin kwam. Uitgangspunt daarbij is de opnamestaat. Dit is een beschrijving van hoe de woning was bij het begin van de huur.

Lees meer

Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?

Uw verhuurder mag de huur opzeggen bij wanprestatie (betalingsachterstand of ernstige overlast), dringend eigen gebruik, een nieuwe huurovereenkomst of een geldend bestemmingsplan. De huurovereenkomst eindigt als u schriftelijk instemt met de opzegging. Gaat u niet binnen 6 weken akkoord, dan loopt de huurovereenkomst door. De verhuurder moet dan naar de rechter stappen om het huurcontract te laten beëindigen. Bij tijdelijke huur, kamerhuur en hospitakamers gelden speciale regels.

Lees meer

Hoe moet een huurder en verhuurder van een woning de huur opzeggen?

Huurders moeten de huur schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen. Verhuurders moeten de huur minimaal 3 maanden van tevoren schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen.

Lees meer

Geef een reactie